وبلاگ

آخرین اخبار سایت را اینجا ببینید.
نکات انگیزشی برایان تریسی

نکات انگیزشی برایان تریسی

‌ نکات انگیزشی برایان تریسی بزرگترین‌ و‌ گران‌بهاترین‌ منبع‌ هر‌ سازمان،‌ افراد‌ آن‌ هستند.‌ بیشترین‌توان‌بالقوه‌برای‌رشد،‌بهر‌هوری،‌عملکرد،‌موفقیت‌و‌سودآوری،‌در‌مهارت‌ها‌و‌ توانایی‌های‌ افراد‌ متوسط‌ نهفته‌ است.‌ در‌ این‌ کتاب،‌ یکی‌ از‌ مهم‌ترین‌عملکردهای‌مدیر‌یعنی‌توانایی‌انگیزه‌دادن‌به‌دیگران‌برای‌حداکثر‌کردن‌عملکرد‌را‌خواهید‌آموخت.‌روش‌استفاده‌از‌بهترین‌ایده‌های‌کشف‌شده‌در‌پنجاه‌سال‌اخیر‌را‌می‌آموزید‌تا‌به‌افرادتان‌کمک‌کنید‌که‌حداکثر‌توانشان‌را‌در‌سازمان‌به‌کار‌گیرند.‌

نکات انگیزشی برایان تریسی
نکات انگیزشی برایان تریسی

البته‌می‌دانیم‌که‌نمی‌توانید‌به‌افراد‌دیگر‌انگیزه‌دهید،‌اما‌می‌توانید‌موانعی‌که‌آن‌ها‌را‌از‌انگیزه‌دادن‌به‌خودشان‌باز‌م ‌یدارد،‌از‌میان‌بردارید.‌همه‌بحث‌انگیزش‌درباره‌خودانگیزشی‌است.‌به‌عنوان‌مدیر‌می‌توانید‌محیطی‌ایجاد‌کنید‌که‌این‌توان‌بالقوه‌برای‌خودانگیزشی‌به‌طور‌طبیعی‌و‌خودب ‌هخود‌آزاد‌شود.‌بر‌اساس‌نظر‌رابرت‌هَف‌و‌همکارانش،‌یک‌شخص‌معمولی‌با‌0۵‌درصد‌توانش‌کار‌می‌کند.‌0۵‌درصد‌باقیمانده‌روز‌تا‌حد‌زیادی‌هدر‌رفته‌و‌صرف‌مکالمه‌های‌بیهوده‌با‌همکاران،‌هدر‌دادن‌وقت‌در‌اینترنت‌،‌دیر‌آمدن،‌زود‌رفتن‌،‌ طولانی‌ کردن‌ ساعات‌ صرف‌ قهوه‌ و‌ ناهار‌ و‌ پرداختن‌ به‌ کارهای‌شخصی‌م ‌یشود.‌

یکی‌از‌دلایل‌این‌هدر‌دادن‌وقت‌که‌از‌بزرگ‌ترین‌دلایل‌ضرر‌مالی‌هر‌سازمان‌است،‌این‌است‌که‌افراد‌انگیزه‌و‌تمرکز‌کافی‌برای‌انجام‌کار‌ندارند؛‌دلیل‌اصلی‌آن‌نبود‌حس‌فوریت‌و‌مسیر‌صحیح‌برای‌انجام‌کار‌است.‌این‌چالشی‌است‌که‌یک‌مدیر‌خوب‌باید‌از‌عهده‌اش‌بر‌بیاید.

‌نکات انگیزشی برایان تریسی

از 50 درصد استفاده نشده، بهره برداری کنید

وظیفه‌شما‌این‌است‌که‌از‌0۵‌درصد‌استفاده‌نشده‌که‌شرکت‌برایش‌پول‌پرداخت‌م ‌یکند،‌بهره‌برداری‌کرده‌و‌آن‌زمان‌و‌انرژی‌را‌در‌مسیر‌انجام‌کار‌بیشتر‌و‌بهتر‌هدایت‌کنید.

هدف‌کسب‌وکار‌کسب‌بیشترین‌بازگشت‌سرمایه‌از‌مقدار‌پولی‌است‌که‌در‌شرکت‌سرمایه‌گذاری‌شده‌است.‌هدف‌مدیر‌کسب‌بیشترین‌نرخ‌بازده‌انرژی‌از‌افرادی‌است‌که‌در‌آنجا‌کار‌می‌کنند.‌

سرمایه‌ انسانی‌ شامل‌ انرژی‌های‌ ذهنی،‌ احساسی‌ و‌ فیزیکی‌ افراد‌ است.‌شما‌به‌عنوان‌مدیر‌موظفید‌که‌این‌سرمایه‌انسانی‌را‌حداکثر‌کرده‌و‌آن‌را‌بر‌دستیابی‌به‌ارزشمندترین‌و‌مهم‌ترین‌نتایج‌برای‌سازمان‌متمرکز‌کنید.‌

انگیزه کُشها را از میان بردارید

دو‌انگیزه‌کُش‌اصلی‌در‌کار‌و‌زندگی‌وجود‌دارد.‌هر‌دوی‌آن‌ها‌عواملی‌هستند‌که‌از‌کودکی‌آغاز‌شده‌و‌تا‌دوران‌بلوغ‌ادامه‌می‌یابد.‌اغلب،‌آن‌ها‌را‌به‌عنوان‌الگوهای‌عادتی‌منفی‌یا‌واکنش‌های‌شرطی‌به‌محرک‌ها‌می‌شناسند.

یکی‌از‌این‌انگیزه‌کش‌ها‌ترس‌از‌شکست‌است.‌این‌ترس‌مهم‌ترین‌مانع‌موفقیت‌و‌رشد‌در‌زندگی‌فرد‌بالغ‌است.‌افراد‌به‌علت‌انتقادات‌مخرب‌در‌کودکی‌با‌ترس‌از‌اشتباه‌یا‌شکست‌در‌کارشان‌بزرگ‌می‌شوند.‌این‌ترس‌به‌شکل‌نوعی‌معلولیت‌بروز‌می‌کند‌و‌افراد‌را‌از‌خطر‌کردن،‌داوطلب‌شدن‌برای‌وظایف‌جدید‌یا‌پیشرفت‌به‌هر‌شکلی‌باز‌م ‌یدارد.‌ترس‌از‌شکست‌همواره‌دلایل‌یا‌بهانه‌هایی‌برای‌اقدام‌نکردن‌ایجاد‌می‌کند.‌‌‌

دومین‌انگیزه‌کش‌ترس‌از‌عدم‌پذیرش‌است.‌این‌مانع‌در‌ابتدای‌کودکی‌بروز‌م ‌یکند،‌یعنی‌زمانی‌که‌والدین‌به‌فرزندشان‌«عشق‌مشروط»‌م ‌یدهند.‌عشق‌و‌حمایت‌آن‌ها‌مشروط‌به‌عملکرد‌کودک‌بر‌اساس‌معیارهای‌بالای‌نامشخصی‌ است.‌ در‌ نتیجه‌ کودک‌ با‌ حساسیت‌ شدید‌ به‌ عقاید،‌ نظرات‌ و‌بازخورد‌دیگران،‌به‌خصوص‌رئیسش‌در‌محیط‌کار،‌رشد‌می‌کند.‌‌‌این‌ترس‌از‌عدم‌پذیرش‌شامل‌ترس‌از‌انتقاد‌،‌محکومیت‌و‌سرزنش‌و‌همچنین‌ترس‌از‌اشتباه‌و‌شکست‌خوردن‌است.‌مدیران‌برتر‌کارمندان‌را‌بی‌قیدوشرط‌می‌پذیرند‌و‌باعث‌می‌شوند‌که‌کارمند‌در‌مواجهه‌با‌رئیس‌و‌در‌محیط‌کار‌احساس‌آرامش‌و‌امنیت‌کند.

ترس را بیرون برانید

دلایل‌ بسیار‌ دیگری‌ برای‌ بی‌انگیزگی‌ و‌ عملکرد‌ ضعیف‌ وجود‌ دارد،‌ اما‌همین‌دو‌ترس‌اصلی‌هستند‌که‌افراد‌را‌از‌ارتقا‌و‌انجام‌بهتر‌آنچه‌در‌توان‌دارند‌،‌باز‌م ‌یدارد.‌سازمان‌ها‌و‌مدیران‌موفق‌آگاهانه‌و‌با‌تأمل‌این‌موانع‌را‌از‌سر‌راه‌برمی‌دارند.‌آن‌ها‌شکست‌و‌اشتباه‌را‌می‌پذیرند‌و‌به‌صراحت‌اعلام‌می‌کنند‌که‌هیچ‌کس‌طرد‌نم ‌یشود،‌شکست‌نم ‌یخورد‌،‌نقد‌نم ‌یشود‌یا‌تهدید‌به‌تلافی‌اشتباهش‌نم ‌یشود.‌مدیران‌برتر‌محیطی‌ایجاد‌می‌کنند‌که‌افراد‌برای‌ارائه‌هر‌آنچه‌در‌توان‌دارند،‌احساس‌راحتی‌کنند.

ادواردز‌دِمینگ،‌پدر‌مدیریت‌جامع‌کیفیت‌معتقد‌بود‌که‌یکی‌از‌۴۱‌کلید‌ایجاد‌سازمانی‌با‌عملکرد‌عالی‌«بیرون‌راندن‌ترس»‌است.‌در‌نبود‌ترس‌،‌افراد‌تمایل‌پیدا‌می‌کنند‌که‌فعالیت‌و‌بهره‌وری‌بیشتر‌داشته‌باشند.

در‌این‌کتاب،‌مجموعه‌ای‌از‌روش‌ها‌و‌تکنیک‌های‌عملی‌و‌تائید‌شده‌را‌خواهید‌آموخت‌که‌ ‌میتوان‌برای‌کاهش‌ترس‌از‌شکست‌و‌عدم‌پذیرش،‌افزایش‌ رغبت‌ به‌ آزمودن‌ موارد‌ بیشتر‌ و‌ کمک‌ به‌ کارمندان‌ برای‌ داشتن‌حس‌عالی‌نسبت‌به‌خودشان‌استفاده‌کرد.‌افراد‌وقتی‌حس‌خوبی‌نسبت‌به‌خودشان‌داشته‌باشند،‌برای‌سخ ‌تکوشی‌و‌موفقیت‌انگیزه‌خواهند‌داشت.‌

هر‌یک‌از‌این‌ایده‌ها،‌بر‌پایه‌سال‌ها‌تحقیق‌و‌تمرین‌ارائه‌شده‌است.‌گاهی‌حتی‌اجرای‌یکی‌از‌  ‌آنها‌ می‌تواند‌ یکشبه‌محیط‌کار‌معمولی‌را‌به‌محیط‌کاری‌فوق‌العاده‌تبدیل‌کند.‌

عامل کلیدی

عامل‌کلیدی‌در‌انگیزش‌و‌عملکرد‌عالی‌فقط‌یک‌چیز‌است:‌تعامل‌بین‌مدیر‌و‌کارمند.‌این‌همان‌چیزی‌است‌که‌در‌ارتباط‌و‌صحبت‌میان‌مدیر‌و‌کارمند‌روی‌م ‌یدهد‌و‌عامل‌کلیدی‌عملکرد،‌اثربخشی،‌بهر‌هوری،‌بازده‌و‌سودآوری‌سازمان‌است.‌تعامل‌دو‌نفر،‌چه‌مثبت‌و‌چه‌منفی‌عملکرد‌گذشته،‌حال‌و‌آینده‌فرد‌و‌سازمان‌را‌مشخص‌            ‌میکند.‌وقتی‌این‌ارتباط‌بین‌رئیس‌و‌کارمند‌مثبت‌و‌حامیانه‌باشد‌عملکرد،‌بهره‌وری‌و‌بازده‌فرد‌به‌بالاترین‌سطح‌‌میرسد.‌اگر‌تعامل‌بین‌مدیر‌و‌کارمند‌به‌هر‌دلیلی‌منفی‌باشد،‌عملکرد‌و‌بازده‌کاهش‌            ‌مییابد.‌رابطه‌منفی‌با‌رئیس‌باعث‌ایجاد‌ترس‌از‌شکست،‌عدم‌پذیرش‌و‌عدم‌تایید‌م ‌یشود.‌همه‌ایده‌های‌این‌کتاب‌بر‌ارتقای‌کیفیت‌این‌تعامل‌یا‌ارتباط‌میان‌مدیر‌و‌کارمندان‌متمرکز‌است.‌بدون‌توجه‌به‌این‌که‌در‌کجای‌نردبان‌مدیریت‌ایستاده‌اید،‌ هر‌ کاری‌ که‌ برای‌ بهبود‌ این‌ زمینه‌ انجام‌ دهید،‌ کیفیت‌ کلی‌زندگی‌کاری‌تان‌را‌ارتقا‌م ‌یدهد.‌

نکته‌آخر‌قبل‌از‌شروع‌بحث‌اینکه:‌به‌گفته‌انیشتین‌«تا‌حرکتی‌ایجاد‌نشود،‌اتفاقی‌نمی‌افتد.»‌به‌همین‌ترتیب‌تا‌وقتی‌کسی‌حرکت‌نکند،‌اتفاقی‌نمی‌افتد.‌هیچ‌یک‌از‌این‌ایده‌ها‌تا‌وقتی‌که‌به‌سرعت‌مبنای‌عملکرد‌قرار‌نگیرند،‌ارزشی‌نخواهد‌داشت.‌

مدیران‌مؤثر‌به‌شدت‌عمل‌گرا‌هستند.‌وقتی‌ایده‌خوبی‌را‌م ‌یشنوند،‌به‌سرعت‌برای‌اجرا‌و‌عملی‌کردن‌آن‌اقدام‌می‌کنند.‌بنابراین‌وقتی‌این‌کتاب‌را‌م ‌یخوانید،‌اگر‌چیزی‌یاد‌گرفتید‌که‌گمان‌کردید‌می‌تواند‌در‌انگیزه‌دادن‌به‌کارمندان‌کمک‌کند،‌درنگ‌نکنید.‌همان‌روز‌آن‌را‌امتحان‌کنید‌و‌از‌نتایج‌شگفت زده‌ خواهید‌ شد.

امروز قدرتمند شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: