دسته: اطلاعات

الگوهایی در حمایت از کارآفرینی

در جهان از چه الگوهایی در حمایت از کارآفرینی بهره می برند؟

در جهان از چه الگوهایی در حمایت از کارآفرینی بهره می برند؟   نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه چیست؟ توسعه کارآفرینی از عوامل شناخته شده در پویایی محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشورها است.   در جهان از چه الگوهایی در حمایت از کارآفرینی بهره می برند؟ […]

اطلاعات بیشتر